Tư vấn Kinh doanh/ Business Consultant

Tư vấn Kinh doanh - Kết nối Đầu tư/  Business Consulting - Investment Connection

Chúng tôi tư vấn kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp, thiết lập dự án kinh doanh mới và các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư Việt Nhật trên cách lĩnh vực giáo dục, y tế, công nghệ cao, nông nghiệp, bất động sản, hạ tầng, năng lượng tái tạo.

We offer business consultancy, corporate restructuring, new business projects and trade promotion activities, connecting Vietnam-Japan investment in the fields of education, health, high technology, agriculture. real estate, infrastructure, renewable energy

Comments