Vật tư kỹ thuật

Thiết bị và Phụ tùng máy móc cơ khí, cơ điện, điện tử, tự động hóa cho ngành dầu khí.
Oil and Gas Mechanical, Electrical, Instrumentation Equipment and Parts

Cung cấp các đơn hàng Khẩn cấp cho việc Bảo trì, Sửa chữa Khẩn cấp, Dừng nhà máy, ...
Urgernt Supply for Urgent Maintenance Jobs, Repair Jobs, Shutdown Jobs, ...

Vận hành/ Production

Bảo trì/ Maintenance

    Điện/ Electrical

    Điện tử - Tự động hóa: Cảm biến, Bộ chuyển đổi, .../ Instrument: sensors, Transmitters, ...

    Cơ khí/ MechanicalThiết bị xây dựng điện MPE http://www.mpe.com.vn/
Comments