Nông nghiệp & Điện nắng/ Agriculture & Solar Energy

Kết hợp sản xuất điện Mặt trời và làm nông nghiệp/ Agriculture combined with Solar Electricity Production:

Vừa thu được điện năng vừa thu hoạch được sản lượng nông nghiệp đáng kể.

Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy năng suất thu hoạch trồng rau dưới các tấm thu năng lượng mặt trời đạt được 90 đến 95% so với trồng rau trên đất trống.

Chiều cao tấm thu năng lượng mặt trời từ 3.5m đến 4.5m, khoảng trống tầm 1 đến 1.2m.

Các nghiên cứu trên thế giới/ Studies around the world:
1. Dual harvest: Power and produce straight from the farm - USA - Massachusetts - Mr. Stephen Herbert
The project began to take shape in 2010.
2.  Japan, France and Germany are already working on solar arrays designed for dual use situations.

Colocasia esculenta growing under solar panels (source: Sanki Kohmuten)


Doubling up crops with solar farms could increase land-use efficiency by as much as 60%

Comments